Privremena posjetilačka VIZA (za državljane Bosne i Hercegovine)

Nazad |  Turistička posjeta |  Poslovno putovanje |  Posjeta poznaniku |  Posjeta rodbini

 

 

 • Za turističku posjetu
  • Podnosilac mora dostaviti:
   • Važeći pasoš sa najmanje jednom praznom stranicom za vizu
   • Jedan obrazac za prijavu [PDF]
   • Jednu sliku 45mm×45mm za pasoš, ne stariju od 6 mjeseci, koju treba priložiti uz obrazac za prijavu. Slika mora biti zalijepljena na obrazac za prijavu. Molimo da ne koristite spajalicu ili traku za lijepljenje.
   • Avionsku kartu sa jednom kopijom ili potvrdu rezervacije koju je izdala avio-kompanija ili neka od poznatih putničkih agencija.
   • Dokument kojim se potvrđuje da osoba može snositi sve troškove nastale tokom boravka. (izvod iz banke, itd).
   
 • Napomena
  • Potrebno je između tri dana i jedne sedmice za izdavanje vize.
  • Dodatna dokumenta mogu biti tražena u slučaju da to bude smatrano neophodnim.
 • Za poslovno putovanje
  • Podnosilac mora dostaviti:
   • Važeći pasoš sa najmanje jednom praznom stranicom za vizu
   • Jedan obrazac za prijavu [PDF]
   • Jednu sliku 45mm×45mm za pasoš ne stariju od 6 mjeseci koju treba priložiti uz obrazac za prijavu. Slika mora biti zalijepljena za obrazac na prijavu. Molimo da ne koristite spajalicu ili traku za lijepljenje.
   • Avionsku kartu sa jednom kopijom ili potvrdu rezervacije koju je izdala avio-kompanija ili neka od poznatih putničkih agencija.
   • Potvrda o zaposlenju
   • Originalno pismo od kompanije koja podnosi zahtjev, potpisano od strane ovlaštenog izvršnog lica, na kojem stoji memorandum kompanije i koje sadrži podatke o:
    • poziciji podnosioca zahtjeva u kompaniji
    • detaljno opisana svrha putovanja
    • datumi - trajanje planiranog boravka
    • kontakt osoba, naziv kompanije, adresa i broj telefona poslovnog kontakta u Japanu
    • garancija o finansijskoj podršci tokom boravka podnosioca zahtjeva u Japanu te prijevoz iz Japana.
  • Japanski saradnik (t.j. onaj koji poziva) mora dostaviti:
   • Dokument kojim se opisuju aktivnosti podnosioca zahtjeva u Japanu, npr.: pozivno pismo, dokaz o poslovnoj vezi.
   • Plan boravka [PDF]
   • U slučaju da japanski saradnik snosi troškove posjete, potrebno je dostaviti slijedeće dokumente:
    • Garantno pismo [PDF]
    • Potvrda o registraciji ili opis aktivnosti kompanije (pamphlet).
     • Kompanija uvrštena na berzi može dostaviti kopiju kvartalnog korporativnog izvještaja umjesto gore navedenh dokumenata.
     • Ako se radi o privatnom pozivu, potrebno je dostaviti potvrdu o zaposlenju te osobe umjesto gore navedenog dokumenta.
 • Napomena
  • Potrebno je između tri dana i jedne sedmice za izdavanje vize.
  • Dodatna dokumenta mogu biti tražena u slučaju da to bude smatrano neophodnim.
 • Za posjetu poznaniku
  • Podnosilac mora dostaviti:
   • Važeći pasoš sa najmanje jednom praznom stranicom za vizu
   • Jedan obrazac za prijavu [PDF]
   • Jednu sliku 45mm×45mm za pasoš, ne stariju od 6 mjeseci, koju treba priložiti uz obrazac za prijavu. Slika mora biti zalijepljena na obrazac za prijavu. Molimo da ne koristite spajalicu ili traku za lijepljenje.
   • Avionsku kartu sa jednom kopijom ili potvrdu rezervacije koju je izdala avio-kompanija ili neka od poznatih putničkih agencija.
   • Dokument kojim se potvrđuje lični odnos između podnosioca zahtjeva i lica koje ga poziva.
   • Dokument kojim se potvrđuje da osoba može snositi sve troškove nastale tokom boravka. (izvod iz banke, itd).
  • Osoba iz Japana koja poziva treba dostaviti
   • Pozivno pismo [PDF]
   • Plan boravka [PDF]
   • Garantno pismo [PDF]
   • Poreska potvrda
   • Potvrda o mjestu boravka (ne starija od tri mjeseca)
    • U slučaju da osoba koja šalje garanciju nije državljanin Japana, ta osoba mora dostaviti potvrdu o mjestu boravka i kopiju pasoša (stranica sa ličnim podacima, dokaz o useljeničkom statusu i potvrda o podobnosti).
   
 • Napomena
  • Potrebno je između tri dana i jedne sedmice za izdavanje vize.
  • Dodatna dokumenta mogu biti tražena u slučaju da to bude smatrano neophodnim.
 • Za posjetu rodbini
  • Podnosilac mora dostaviti:
   • Važeći pasoš sa najmanje jednom praznom stranicom za vizu
   • Jedan obrazac za prijavu [PDF]
   • Jednu sliku 45mm×45mm za pasoš, ne stariju od 6 mjeseci, koju treba priložiti uz obrazac za prijavu. Slika mora biti zalijepljena na obrazac za prijavu. Molimo da ne koristite spajalicu ili traku za lijepljenje.
   • Avionsku kartu sa jednom kopijom ili potvrdu rezervacije koju je izdala avio-kompanija ili neka od poznatih putničkih agencija.
   • Dokument kojim se potvrđuje lični odnos između podnosioca i lica koje ga poziva (rodni list vjenčani list, itd.)
   • Dokument kojim se potvrđuje da osoba može snositi sve troškove nastale tokom boravka. (izvod iz banke, itd).
  • Osoba iz Japana koja poziva dostavlja:
   • Pozivno pismo [PDF]
   • Jednu zvaničnu kopiju porodičnog registra (ako je osoba ili supružnik te osobe Japanac ili Japanka)
   • Garantno pismo [PDF]
   • Poreska potvrda
   • Potvrda o mjestu boravka (ne starija od tri mjeseca)
    • U slučaju da osoba koja šalje garanciju nije državljanin Japana, ta osoba mora dostaviti potvrdu o mjestu boravka i kopiju pasoša (stranica sa ličnim podacima, dokaz o useljeničkom statusu i potvrda o podobnosti).
   
 • Napomena
  • Potrebno je između tri dana i jedne sedmice za izdavanje vize.
  • Dodatna dokumenta mogu biti tražena u slučaju da to bude smatrano neophodnim.