Japansko more

Pregled

Naziv “Japansko more” je jedini međunarodno ustanovljen naziv za morsko područje na koje se odnosi. Japan se izričito protivi neutemeljenim argumentima u vezi sa nazivom Japanskog mora i poziva na bolje razumjevanije problematike i podršku japanskoj poziciji od strane međunarodne zajednice kako bi se održalo jedinstveno ime – Japansko more. Poziciju Japana dijele mnoge međunarodne organizacije, uključujući i Ujedinjene Nacije.

 

1. Problematika naziva “japansko more”

Japansko more je morsko područje koje se nalazi duž sjeveroistočnog dijela azijskog kontinenta. Odvojeno je od sjevernog dijela Tihog okeana japanskim arhipelagom i Sahalinima.
Istorijski, naziv “Japansko more” ustanovljen je prvo u Evropi krajem 18. vijeka i početkom 19. vijeka i u upotrebi je više od 200 godina. Kad su mora odijeljena od okeana, onda najčešće dobijaju naziv po glavnim arhipelazima ili poluostrvima koja ih razdvajaju. Naziv “Japansko more” fokusira se na ključnu geografsku karakteristiku: japanski arhipelag koji odvaja more od sjevernog dijela Tihog okeana.
Zapravo, bez postojanja japanskog arhipelaga, ovo morsko područje ne bi ni postojalo.
Zbog ovako očigledne geografske karakteristike, naziv “Japansko more” je najšire prihvaćen u cijelom svetu. Trenutno, više od 97% mapa u cijelom svijetu, osim onih u Republici Koreji i Sjevernoj Koreji, koristi naziv “Japansko more”. Ovaj naziv je međunarodno ustanovljen.
Uprkos globalnom priznanju, Republika Koreja i Sjeverna Koreja odjednom su na šestoj konferenciji Ujedinjenih Nacija o standardizaciji geografskih imena 1992. predložile da naziv “Japansko more” bude zamijenjen. Oni nastavljaju da pokreću ovo pitanje na međunarodnim konferencijama Ujedinjenih Nacija u vezi sa tom temom, kao i na sastancima Međunarodne Hidrografske organizacije (IHO).
Oni tvrde da je naziv “Japansko more” u širokoj upotrebi tek od početka 20. vijeka, kao rezultat japanskog ekspanzionizma i kolonijalizma. Iz ovog razloga, oni nastavljaju da tvrde da naziv treba promijeniti u “Istočno more” kao što to interno koriste Republika Koreja i Sjeverna Koreja ili da se bar “Istočno more” i “Japansko more” koriste zajedno. Međutim, tvrdnja Republike Koreje i Sjeverne Koreje je neutemeljena, a nema ni razloga ni osnova za pozivanje na takvu promjenu.

 

2. Tvrdnja Republike Koreje bez čvrstog utemeljenja

(1) U skorije vreme, nekoliko zemalja je iznenada počelo da dovodi u pitanje jedinu upotrebu naziva Japansko more.

Primjedbe na naziv Japansko more su prvo bile stavljene od strane Republike Koreje i Sjeverne Koreje na šestoj konferenciji Ujedinjenih Nacija za standardizaciju geografskih imena, održanoj 1992.
Premda nije bilo nikakvih prethodnih primjedbi na naziv, ni u bilateralnim razgovorima ni u međunarodnim institucijama, Republika Koreja iznenada počinje da insistira da se naziv Japansko more zamjeni nazivom “Istočno more” ili da se oba naziva koriste zajedno.
 

(2) Takvo dovođenje u pitanje je bez osnova

a. Republika Koreja tvrdi: "Naziv Japansko more je u širokoj upotrebi kao rezultat japanskog ekspanzionizma i kolonijalne vladavine."

Istraživanje istorijskih mapa od strane japanske vlade potvrđuje da naziv “japansko more” prevladava već u ranom 19. vijeku. Tokom Edo perioda (1603-1867), Japan je vodio izolacionističku politiku te nije ni bio u poziciji da nametne bilo kakav utjecaj u pogledu ustanovljenja naziva “Japansko more”. Dakle, tvrdnja Republike Koreje da je naziv “Japansko more” u širokoj upotrebi kao rezultat “ekspanzionizma i kolonijalne vladavine” u drugoj polovini 19. vijeka u potpunosti je nevažeća.
Dalje, kao što je prikazano u dijelu 2(3), Vlada Republike Koreje je nedavno objavila istraživanje koje se može tumačiti kao priznanje da naziv “Japansko more” nije u širokoj upotrebi kao rezultat japanskog ekspanzionizma i kolonijalne vladavine.
 

b. Tvrdnja Republike Koreje: "U proteklih 2000 godina, naziv “Istočno more” je bio u upotrebi na Korejskom poluostrvu.

Republika Koreja ne osigurava nikakav dokaz za tvrdnju da je naziv “Istočno more’ konstantno u upotrebi u proteklih 2000 godina. Čak iako je naziv “Istočno more” u upotrebi u Republici Koreji u današnje vrijeme, očigledno je da naziv “Istočno more” predstavlja samo lokalni naziv korišten jedino u Republici Koreji, te da je naziv “Japansko more” jedini naziv koji je u širokoj međunarodnoj upotrebi već veoma dugo.
 

c. Tvrdnja Republike Koreje: "Ujedinjenje Nacije i IHO su usvojile rezolucije koje podstiću korištenje naziva “Istočno more” zajedno sa nazivom “Japansko more”.

 
Republika Koreja tvrdi da su Ujedinjene Nacije (UN) i Međunarodna Hidrografska organizacija (IHO) usvojile rezolucije koje zagovaraju upotrebu naziva “Istočno more’ zajedno sa nazivom “Japansko more’.
Međutim, ni UNCSGN Rezolucija III/20 niti IHO Tehnička Rezolucija A.4.2.6 ne uključuju bilo kakve specifične preporuke da se koristi “Istočno more” pored naziva “Japansko more”. Dalje, ove rezolucije pretpostavljaju da su geografske karakteristike pod jurisdikcijom dvije ili više zemalja, kao što je slučaj sa zalivima ili moreuzima i ne primjenjuju se na velika mora kao sto je Japansko more. Slijedeći tvrdnju Republike Koreje, ako neka zemlja koja se graniči sa Atlantskim ili Tihim okeanom želi da iznese primjedbu na nazive ovih okeana, to bi dovelo do upotrebe više različitih naziva, što je neodrživo. Međunarodna zajednica ne može da prihvati takav argument.
Dalje, kao što je navedeno u Članu 4., Ujedinjene Nacije su već zvanično potvrdile svoju politiku, zahtijevajući upotrebu naziva “Japansko more” kao standardnog geografskog naziva u svim zvaničnim publikacijama UN. IHO izdanje “Granica okeana i mora” (S-23) također koristi naziv “Japansko more’ kada označava dotično more. Ovo ukazuje da ne postoje rezolucije UN ili IHO koje preporučuju korištenje naziva “Istočno more” zajedno sa nazivom “Japansko more’.
 

d. Rezultatima istraživanja Republike Koreje nedostaje kredibilnost

(a) Istraživanje Republike Koreje smatra da je naziv “Orijentalno more” i “Korejsko more” isto što i naziv “Istočno more”.

Istraživanje istorijskih mapa koje je sprovela Republika Koreja (Društvo za Istočno more) 2004, a koje tvrdi da je “Istočno more” zvaničan naziv, računa da su nazivi “Orijentalno more” i “Korejsko more” isto što i “Istočno more”, pa poredi broj mapa koje koriste bilo koji od ovih naziva sa brojem mapa koje koriste naziv “Japansko more”. Očigledno je da su “Korejsko more” i “Istočno more” različiti nazivi. Štaviše, nazivi “Orijentalno more” i “Istočno more” su potpunog drugačijeg porijekla i značenja. “Orijentalno more” se odnosi na more koje je na Istoku iz perspektive Zapada, dok “Istočno more” označava more na istočnoj strani korejskog poluostrva.
     

(b) Japansko istraživanje istih atlasa je sveobuhvatnije nego istraživanje Republike Koreje

Japansko istraživanje istorijskih mapa u Francuskoj narodnoj biblioteci uključilo je 1.495 mapa (pogledati pod 5). S druge strane, istraživanje Republike Koreje u istoj instituciji, uključilo je samo 515, dakle oko trećine u odnosu na ukupan broj obuhvaćen japanskim istraživanjem, što je dovelo do potpuno drugačijih rezultata. Očigledno je da je japansko istraživanje bilo sveobuhvatnije.

 

(3) Vlada Republike Koreje je nedavno objavila istraživanje koje se može tumačiti kao povlačenje dijela sopstvene tvrdnje.

U novembru 2007, Narodni Geografski institut Republike Koreje (NGII) – agencija Ministarstva građevine i saobraćaja (trenutno Ministarstvo zemljišta, saobraćaja i pomorstva), objavio je istraživanje istorijskih mapa. Mada je istraživanje NGII-ja sadržalo iste nedostatke (kao što je navedeno pod 2 (2) d.), ono što je primjetno je da izvještaj konstatuje “nagli porast upotrebe naziva “Japansko more” od 19. vijeka (od 1830. nadalje)”  (kurziv dodat)
Ovo jasno pokazuje pogrešnu koncepciju tvrdnje Republike Koreje da je ime “Japansko more” rezultat japanske politike ekspanzionizma i kolonijalne vladavine (kao pod 2 (2) a.) i može se posmatrati kao potvrda je naziv “Japansko more’ bio u širokoj upotrebi mnogo prije japanske kolonijalne vladavine na korejskom poluostrvu.

 

3. Pobijanje tvrdnje Republike Koreje

Japan nedvosmisleno pobija te neutemeljene tvrdnje.

Neke mape koje koristi Republika Koreja koriste naziv “Istočno more” za more na istočnoj strani, a “Zapadno more” za more na zapadnoj strani, a “Južno more” za more na južnoj strani Korejskog poluostrva. Japan ne osporava upotrebu naziva “Istočno more” od strane Republike Koreje za njenu domaću upotrebu u medijima.
Međutim, Japan ne može prihvatiti tvrdnju o promjeni imena Japanskog mora – imena koje je zapravo u upotrebi u međunarodnoj zajednici – u interno upotrebljeni termin Republike Koreje “Istočno more” niti da to postane međunarodni standard, jer bi konfuzija koju bi to zasigurno stvorilo imala štetan utjecaj na sigurnost međunarodnog pomorskog saobraćaja. Japansko more je međunarodno ustanovljen naziv, činjenica u vezi koje nema mjesta raspravi. Japan nedvosmisleno pobija tvrdnju koju su Republika Koreja i Sjeverna Koreja predstavili na UNCSGN, IHO i drugim međunarodnim konferencijama.
 

 (1) Aktivnosti UNCSGN i Grupe eksperata UN o geografskim imenima

(2) Aktivnosti Japana pri Međunarodnoj Hidrografskoj Organizaciji (IHO)

1. Šta je IHO?

Međunarodna Hidrografska Organizacija  (IHO) je međuvladina organizacija koja je ustanovljena 1921. radi implementacije tehničkih i naučnih aktivnosti radi postizanja, između ostalog, najvećeg stepena uniformnosti nautičkih mapa i izdanja (uključujući listu svjetionika) i promociju razvoja hidrografskih istraživačkih metoda i tehnologija za hidrografske aktivnosti. IHO ima 85 država članica a sjedište je u Monaku.
 

2. Limiti okeana i mora

(1) Šta su limiti okeana i mora?
Limiti okeana i mora je izdanje IHO osmišljeno da služi kao uputstvo u vezi sa limitima i imenima okeana i mora, radi dobrobiti nacionalnih hidrografskih zavoda u prikupljanju nautičkih mapa.

(2) Ime Japanskog mora
Limiti okeana i mora, od svog prvog izdanja iz 1929. do važeće verzije iz 1953., dosljedno koristi jedino međunarodno ustanovljeno ime - Japansko more, u vezi sa tom oblašću.
Od 1990, Republika Koreja insistira da se naziv Japansko more zamjeni nazivom “Istočno more” ili da se oba imena koriste zajedno u službenim i komercijalnim mapama kao i mapama za korištenje od strane međunarodnih organizacija. Od 1997., Republika Koreja je počela ovo zahtijevati i od IHO.
 

3. Skupština IHO

Skupština IHO sastaje se svake tri godine.
 

4. Dalji slijed stvari kao i japanski odgovor

Japan je dosljedno insistirao da je naziv Japansko more jedini naziv ustanovljen kako istorijski tako i međunarodno u vezi sa navedenom oblašću mora, te da nema ni potrebe ni osnove za bilo kakvu promjenu u praksi u pogledu upotrebe naziva Japansko more.

 
 

4. UN i SAD koriste naziv “Japansko more”

Ujedinjene Nacije kao i Vlada Sjedinjenih Američkih Država službeno koriste naziv Japansko more.

(1) Politika UN u pogledu nazivanja Japanskog mora

U martu 2004., Sekretarijat Ujedinjenih Nacija potvrdio je svoju politiku da je “Japansko more” standardni geografski termin, te da se kao takav ima koristiti u službenim dokumentima Ujedinjenih Nacija.
  1. U odgovoru na upit Vlade Japana, na koji je Sekretarijat Ujedinjenih Nacija odgovorio službeno 10. marta 2004., “Japansko more” je standardni geografski naziv te se kao takav ima koristiti u službenim dokumentima Ujedinjenih Nacija. Potvrđeno je da je naziv “Japansko more” autorizovan od strane Ujedinjenih Nacija koje su najobuhvatnija i neutralna međunarodna organizacija sa učešćem 192 zemlje članice koje uključuju kako Japan tako i Republiku Koreju, te je najadekvatnije mjesto za predstavljanje kolektivne volje međunarodne zajednice. 
  2.   U pogledu neutemeljenih argumenata da je fer označiti istovremeno različita imena koja razne strane koriste kad je ime geografskih odrednica u pitanju, Sekretarijat Ujedinjenih Nacija je pojasnio svoju poziciju korištenja samo naziva “Japansko more”, objašnjavajući da bi dvojako označavanje predstavljalo kršenje preovladavajuće prakse i povredu neutralnosti Ujedinjenih Nacija, a da se pravednost i neutralnost mogu postići jedino kroz poštovanje ustanovljene prakse. 
  3.   Očekuje se da međunarodna zajednica, uključujući razne međunarodne organizacije, u potpunosti poštuje politiku zacrtanu od strane Ujedinjenih Nacija, premda ona ne obavezuje direktno nijednu drugu međunarodnu organizaciju.
 

 (2) Politika Vlade SAD u pogledu naziva Japanskog mora

  1.  Odbor za geografska imena SAD je vladina organizacija SAD-a, ustanovljen 1947. radi standardizacije geografskih imena korištenih u vladinim izdanjima. Politika imenovanja određena je od strane Odbora kao obavezujuća za sve federalne vladine agencije, uključujući samu Vladu (Department of State). Sva izdanja ovih agencija moraju postupati u skladu sa tom politikom. Također se preporučuje da ostale organizacije u SAD postupaju u skladu sa politikom određenom od strane Odbora. 
  2.  Odbor za geografska imena SAD je službeno objavio svoju odluku da ime “Japansko more” bude jedini službeno priznati naziv u pogledu označenog morskog područja. Ovo znaci da sve američke federalne vladine agencije moraju da koriste naziv “Japansko more’ a da je ostalim organizacijama u SAD izričito preporučeno da ga koriste.
 
 

5. Istraživanje istorijskih mapa u većim zemljama

Istraživanje istorijskih mapa sa svih strana svijeta sprovedeno od strane Ministarstva vanjskih poslova Japana potvrđuje da je naziv “japansko more” jedini međunarodno ustanovljen naziv za navedeno morsko područje.

Istraživanje sprovedeno od strane Ministarstva vanjskih poslova Japana potvrđuje da, uprkos množini imena koja uključuju nazive: Japansko more, Korejsko more, Orijentalno more, Kinesko more, a koji su korišteni u mapama izdavanim od strane zapadnih zemalja do kraja 18. vijeka, od početka 19. vijeka pretežno je korišten naziv “Japansko more”.