MEXT stipendije za 2019. godinu

1. Postidplomski istraživački studij (MA/PhD):

Za sve studente koji žele studirati na japanskim univerzitetima u pravcu sticanja MA ili PhD diplome;
Rođeni 2. aprila/travnja 1984. godine ili kasnije;
Trajanje stipendije: 1.5 - 2 godine (uključuje 6 mjeseci učenja japanskog jezika).  

1 Upute za apliciranje
2 Aplikacioni formular
3 Dodatak aplikaciji (Formular o preferenciji povodom odabira univerziteta za studij)
4 Dodatak aplikaciji (Pismo o uslovnom upisu studenta na univerzitet)
5 Oblast studiranja i plan istraživanja
6 Obrazac za preporuku
7 Obrazac za ljekarsko uvjerenje (za kandidate koji prođu sve faze selekcije)

2. Učenici/studenti - dodiplomci:

Društvene i humanističke nauke, Prirodne nauke;
Rođeni između 2. aprila/travnja 1997. godine i 1. aprila/travnja 2002. godine;
Aplikant mora imati završeno redovno dvanaestogodišnje školovanje do marta 2019. godine;
Trajanje stipendije: oko 5 godina (uključuje jednu godinu učenja japanskog jezika).

1 Upute za apliciranje
2 Aplikacioni formular
3 Dodatak aplikaciji (Formular o preferenciji povodom odabira univerziteta za studij)
4 Obrazac za preporuku
5 Obrazac za ljekarsko uvjerenje (za kandidate koji prođu sve faze selekcije)

3. Studenti tehnoloških fakulteta:

Uža specijalnost – oblast tehničkih predmeta;
Rođeni između 2. aprila/travnja 1997. godine i 1. aprila/travnja 2002. godine;
Aplikant mora imati završeno redovno jedanaestogodišnje školovanje do marta 2019. godine;
Trajanje stipendije: oko 4 godine (uključuje jednu godinu učenja japanskog jezika).

1 Upute za apliciranje
2 Aplikacioni formular
3 Sadržaj usmjerenja i ključnih riječi
4 Obrazac za preporuku
5 Obrazac za ljekarsko uvjerenje (za kandidate koji prođu sve faze selekcije)

4. Studenti fakulteta za stručno usavršavanje:

Uža specijalnost – Tehnologija, Lična skrb i ishrana, Edukacija i socijalni rad, Poslovanje (Biznis), Moda i vođenje domaćinstva, Kultura i opća edukacija, te druga polja;
Rođeni između 2. aprila/travnja 1997. godine i 1. aprila/travnja 2002. godine;
Aplikant mora imati završeno redovno dvanaestogodišnje školovanje do marta 2019. Trajanje stipendije: 3 godine (uključuje jednu godinu učenja japanskog jezika).

1 Upute za apliciranje
2 Aplikacioni formular
3 Sadržaj usmjerenja i srodnih predmeta za birane oblasti studiranja
4 Obrazac za preporuku
5 Obrazac za ljekarsko uvjerenje (za kandidate koji prođu sve faze selekcije)

_____________________________________________________________________________________________________________

Rok za predaju aplikacija: 20. juni/lipanj 2018. godine do 17:00 sati

Aplikanti trebaju poslati sve potrebne dokumente poštom na adresu Ambasade Japana u BiH (Bistrik 9, 71 000 Sarajevo). Molimo naznačite „Aplikacija za MEXT stipendije za 2019. godinu / Application for MEXT 2019“ na koverti. Dokumenti koji budu dostavljeni Ambasadi poslije navedenog roka neće moći biti prihvaćeni.

Sve potrebne informacije dostupne su na web-stranici Ambasade Japana, kao i u uputama za apliciranje. Za dodatna pitanja, molimo pošaljite e-mail na embassyofjapan.culture@sx.mofa.go.jp .
_____________________________________________________________________________________________________________

 
VAŽNE NAPOMENE:

Kandidati za istraživački studij:
  1. Thesis Abstract predstavlja sažetak diplomskog rada. Ukoliko univerzitet kojeg je kandidat pohađao ne podrazumijeva izradu diplomskog rada, moguće je dostaviti sažetak skorijeg seminarskog rada.
  2.  Za oblast studija u Japanu, kandidat treba odabrati oblast koja je povezana sa prethodnim BA/MA studijem kandidata.

Svi kandidati:

1. Ljekarsko uvjerenje nije potrebno dostaviti u sklopu aplikacije. Ljekarsko uvjerenje će dostaviti kandidati koji prođu sve faze selekcije. Kandidati nisu ograničeni u izboru ljekarske ustanove za ljekarski pregled.  
2.  Za svaki dokument na BHS jeziku neophodno je priložiti prevod na engleski jezik. U fazi prijavljivanja, nije potrebno priložiti prevod dokumenata od strane sudskog tumača na engleski jezik. Kandidati mogu samostalno prevesti dokumente.
3. Neophodno je obilježiti svaki dokument rednim brojevima počevši od 1) u gornjem desnom uglu stranice.
4. Dokumenti ne trebaju biti povezani heftaricom.
5. U odjeljku ‘Academic Background’ u aplikacionom obrascu, ukupno trajanje školovanja treba uključiti trajanje ljetnog i zimskog raspusta tokom svake akademske godine.
6. Ukoliko se priloži uz ostale aplikacione dokumente, pismo preporuke treba biti priloženo u koverti zapečaćenoj od strane osobe koja je izdala preporuku.
7. Dokumenti od velike važnosti (npr. diploma) se ne trebaju priložiti u originalnoj verziji. Potrebno je ovjeriti kopiju dokumenta u nadležnoj ustanovi (škola/univerzitet, opština, notar) te priložiti dodatne kopije ovjerenih dokumenata u skladu sa uputama za apliciranje.  
8. Kandidatima se savjetuje da sačuvaju dodatnu kopiju svih aplikacionih dokumenata. Po završetku selekcije neće biti moguće preuzeti originalne dokumente ili kopiju istih iz ambasade.
9. Ambasada nije u mogućnosti pojedinačno obezbijediti dodatno objašnjenje o neuspjehu aplikacije kandidata.
 
Dodatne informacije:

Iznos stipendije
Studij u Japanu
Portal za istraživače u Japanu
MEXT - Ministarstvo obrazovanja, kulture, sporta, znanosti i tehnologije Vlade Japana
Web Japan
Učite japanski online