Stipendije Vlade Japana (MEXT) za 2021. godinu

2020/5/22

Vlada Japana ovom prilikom najavljuje otvorenje konkursa za stipendije za tri studijska programa dostupna studentima iz BiH u 2021. akademskoj godini, koji imaju želju ili interes da studiraju na univerzitetima u Japanu. Konkurs se realizuje u skladu sa MEXT programom stipendiranja (MEXT – Ministarstvo kulture, sporta, obrazovanja, tehnologije i nauke). Od 1996. godine, više od 50 studenata iz BiH posjetilo je Japan, te se tamo školovalo u sklopu MEXT stipendija.

 

Program nudi stipendije za dolje navedene tri studijske grupe za 2021. godinu kako slijedi:


(1)  POSTDIPLOMSKI ISTRAŽIVAČKI STUDIJ (MA & PhD ili bez diplome)
 
Za:                                     studente bilo kojeg usmjerenja koji žele studirati na japanskim
                                          univerzitetima na postdiplomskom nivou, odnosno vršiti akademsko istraživanje na istim
                                          (MA & PhD)
Uvjet (dob aplikanta):        rođeni na ili poslije 2. aprila 1986. godine
Trajanje stipendije:            Maksimalno 1 godina i 6 mjeseci, uključujući nastavu japanskog jezika za osobe
                                           koje nemaju prijašnjeg znanja jezika, ili čije je znanje jap. jezika nedovoljno za studij
 
Sve potrebne upute i aplikacioni dokumenti nalaze se na sljedećem linku:
+     https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap_stopj-applications_research.html
 
---

(2)  DODIPLOMSKI STUDIJ (diplomac / bakalaureat)
 
Za:                                    studente društvenih, humanističkih ili prirodnih usmjerenja
                                          (diplomac / bakalaureat)
Uvjeti:                               rođeni na ili poslije 2. aprila 1996. godine
                                          Student mora imati završeno min. 12-godišnje obavezno i sekundarno
                                          obrazovanje (osnovna i srednja škola) 
Trajanje stipendije:           5 godina, uključujući nastavu japanskog jezika za osobe koje nemaju
                                          prijašnjeg znanja jezika, ili čije je znanje jap. jezika nedovoljno za studij

                                       (7 godina za medicinu, stomatologiju, farmaceutiku, te veterinu) 
 
Sve potrebne upute i aplikacioni dokumenti nalaze se na sljedećem linku:
+     https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap_stopj-applications_undergraduate.html
 
---

(3)  TEHNOLOŠKI FAKULTETI (diplomirano stručno zvanje / bakalaureat)
 
Za:                                    studente uže specijalnosti iz oblasti tehničkih predmeta
                                         (diplomirano stručno zvanje / bakalaureat)
Uvjeti:                               rođeni na ili poslije 2. aprila 1996. godine
                                          Student mora imati završeno min. 12-godišnje obavezno i sekundarno
                                          obrazovanje (osnovna i srednja škola) 
Trajanje stipendije:           4 godine, uključujući nastavu japanskog jezika za osobe koje nemaju
                                          prijašnjeg znanja jezika, ili čije je znanje jap. jezika nedovoljno za studij
                                         (4 godine i 6 mjeseci za zvanje pomorskog trgovca) 

 
Sve potrebne upute i aplikacioni dokumenti nalaze se na sljedećem linku:
+     https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap_stopj-applications_technology.html
 
---

ROK ZA APLICIRANJE: 30. juli 2020. godine
                                              Dokumenti moraju doći u Ambasadu najkasnije do 17:00 sati taj dan!
Dokumenti koji ne dospiju u Ambasadu do navedenoga roka neće biti prihvaćeni.
Molimo adresirajte svoje aplikacije kako slijedi:
 
                                          Ambasada Japana u BiH (za MEXT 2021)
                                          Bistrik 9, 71 000 Sarajevo
________________________________________________________________________________________________________ 

VAŽNE NAPOMENE I ČESTO POSTAVLJANA PITANJA:
 
---
OPĆA SHEMA ISPITIVAČKOG PROCESA U AMBASADI (FIRST SCREENING):
 
Prispjeće dokumenata > pregled i selekcija dokumenata > skeniranje dokumenata > poziv na intervju > intervju i testiranja* > rezultati prve selekcije (First Screening) > dokumenti se šalju u Japan na drugu selekciju (Second Screening)
 
*Svi kandidati koji prođu selekciju dokumenata bit će pozvani u Ambasadu na intervju sa predstavnicima iste, te će se od njih tražiti da pristupe testovima znanja prethodno preporuci na japanske univerzitete. Pohađanje svih testova znanja u Ambasadi je OBAVEZNO za dobijanje stipendije. Svi kandidati moraju polagati testove iz engleskog i japanskog jezika bez obzira na nivo studija na koji žele da budu primljeni (Postdiplomski / Diplomski / Tehnološki fakultet). Test iz japanskog jezika nije presudan, već se koristi u svrhu ocjenjivanja entuzijazma i nivoa jezika kandidata, kako bi se eventualno organizovala i nastava iz ovog jezika pri dolasku u Japan, a prije početka studija / istraživanja na univerzitetu ili fakultetu. Osoblje Ambasade bez obzira na to opet preporučuje minimalnu pripremu (linkovi na dnu stranice).
 
Za MEXT 2021, intervju i testiranja predviđena su za septembar 2020. godine. Detalji o istim bit će poslani aplikantima koji prođu selekciju dokumenata e-mailom.
* Molimo imajte na umu da bi moglo doći do daljih promjena ili otkazivanja zbog pandemije COVID-19. Također, iz istog razloga, informativna predavanja neće biti održana ove godine.
---
 

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA ZA POSTDIPLOMSKI STUDIJ:

 

a. Thesis Abstract predstavlja sažetak diplomskog rada. Ukoliko univerzitet kojeg je kandidat pohađao ne podrazumijeva pisanje diplomskog rada, moguće je dostaviti sažetak skorijeg seminarskog rada.

b. Za oblast studija u Japanu, kandidat bi trebao odabrati oblast koja se nadovezuje na prethodnu oblast, kako bi bio u mogućnosti pratiti nastavu i proizvesti rezultate tokom studija u Japanu.


OPĆA ČESTO POSTAVLJANA PITANJA I NAPOMENE:
 
1. Osoblje Ambasade toplo preporučuje donošenje dokumenata lično ili slanje preporučenom poštom, jer se zna desiti da pošiljke budu izgubljene ili odložene te ne dođu unutar roka. Molimo nemojte slati više od jedne skupine dokumenata više od jednog puta.
2. Dokumenti neće biti prihvaćeni ukoliko budu poslani elektronski, ili ukoliko budu poslani od strane treće osobe (npr. univerzitet ili poslodavac) - svi dokumenti moraju biti poslani isključivo od strane aplikanta u jednoj koverti iz jednog puta. Molimo ne šaljite dokumente iz više puta ukoliko to eksplicitno od Vas ne zatraži Ambasada poslije prijema prve pošiljke.
3. Ljekarsko uvjerenje (Medical Certificate) nije potrebno predati sa ostalim aplikacionim dokumentima na početku procesa. Ovo uvjerenje traži se samo od kandidata koji prođu selekciju (ostalih) dokumenata i budu pozvani na intervju. Ljekarski pregled za ovo uvjerenje kandidat može obaviti u bilo kojoj medicinskoj ustanovi - izbor nije regulisan pravilnikom. Napominjemo da se za uvjerenje mora koristiti zadani format, te da isto mora ispuniti medicinski radnik, nikako kandidat. Ukoliko medicinski radnik ne ispuni format na engleskom / japanskom jeziku, ili zaboravi ispuniti dijelove dokumenta, moguće je da će dokument biti vraćen kandidatu kao neupotrebljiv, te će isti ili biti eliminisan ili će biti traženo od nj. da ponovo obavi ljekarski pregled. U slučaju da je sve navedeno ali na lokalnom jeziku, potrebno je da kandidat pripremi popratni prijevod na engleski ili japanski jezik pri predaji, u kojem slučaju će se dokument prihvatiti.
4. OBAVEZNO je predati prijevod na engleski ili japanski jezik za svaki dokument koji je u originalu (ili ovjerenoj kopiji) na lokalnom jeziku. Prijevod ne mora obaviti sudski tumač ili profesionalni prevodilac - kandidat može sam prevesti dokumente. Sve aplikacije koje ne budu uključivale prijevode svih dokumenata na lokalnom jeziku bit će automatski eliminisane iz selekcije za stipendiju.
5. Kandidat mora označiti sve stranice aplikacionih dokumenata odgovarajućim brojem u skladu s dijelom aplikacije na koji se odnosi (npr. broj (1) za Application Form, broj (3) za Grade Transcript. itd.) u gornjem desnom uglu stranice. U slučaju da je dokument printan na obje strane papira, potrebno je označiti gornji desni ugao obje strane na papiru (pozadina dokumenta sa službenom ovjerom ili pečatom računa se kao stranica). Brojevi koji označavaju dio aplikacije variraju u odnosu na nivo studija, stoga molimo pogledajte dokument Application Guidelines na pojedinačnim linkovima iznad za detalje.
6. Molimo ne spajajte dokumente heftaricom.
7. U odjeljku Academic Background u aplikacionom obrascu (Application Form), ukupno trajanje školovanja treba uključivati trajanje ljetnog, zimskog i proljetnog raspusta za svaku akademsku / školsku godinu.
8. Ukoliko se prilaže uz ostale aplikacione dokumente, pismo preporuke (Recommendation Letter) treba biti priloženo u manjoj koverti zapečačenoj od strane osobe koja izdaje preporuku. Ukoliko je moguće, molimo zamolite da osoba koja Vas preporučuje također napravi najmanje tri kopije svog pisma, te ih zapečati u istoj koverti kao i originalno pismo prije nego ga preda Vama za apliciranje na MEXT.
9. Dokumente od velike važnosti, kao što je npr. diploma, ne treba priložiti u originalnoj verziji. Potrebno je ovjeriti kopiju dokumenta u nadležnoj ustanovi (škola / univerzitet, općina, notar, itd.), te priložiti najmanje tri kopije ovjerenih dokumenata sa vidljivom ovjerom.
10. Fotokopije svih dokumenata su OBAVEZNE. Molimo predajte najmanje po tri kopije svakog od svojih dokumenata (kopije kasnije koristi osoblje koje vodi intervju). Molimo pogledajte listu potrebnih dokumenata u uputama za apliciranje (doc. Application Guidelines) na pojedinačnim linkovima iznad. Molimo napravite kopije SVIH dokumenata, uključujući prijevode i dokumente na lokalnom jeziku (nemojte kopirati samo  prijevod ili samo dokument na lokalnom jeziku, potrebno je oboje). Kandidati koji ne predaju minimalno tri dodatne kopije SVIH dokumenata bit će automatski eliminisani iz selekcije za stipendiju. Kopije dokumenata mogu biti u crnobijelom ili u boji, dokle god se detalji mogu pročitati. Nečitke fotokopije rezultirat će u odbijanju aplikacije.
11. Preporučuje se da kandidati zadrže jedan set dodatnih kopija (četvrti) svih predanih dokumenata za vlastite potrebe. Ambasada nije obavezna vratiti bilo koji dokument kandidatu u bilo kojoj fazi procesa.
12. Ambasada nije obavezana, niti je u mogućnosti, iznositi detalje o neuspjehu kandidata u bilo kojoj fazi procesa. Kandidat će biti u svakom slučaju obaviješten o uspjehu ili neuspjehu nj. aplikacije.
 
Sve potrebne informacije dostupne su u uputama za apliciranje (Application Guidelines) na linkovima iznad. Ambasada neće biti u mogućnosti odgovarati na telefonske upite. Za bilo koje pitanje koje nije odgovoreno u uputama za apliciranje ili u gore navedenim napomenama, molimo pošaljite e-mail upit na embassyofjapan.culture@sx.mofa.go.jp .

__________________________________________________________________________________________________________

DODATNI KORISNI LINKOVI: