Temeljni Grant pomoći za projekte ljudske sigurnosti (GAGP)

1. Uvod
 
Vlada Japana je prvi put 1989. godine pokrenula program pomoći pod nazivom “Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects (GAGP)”, Temeljni Grant pomoći za projekte ljudske sigurnosti. Od 1996 godine. preko 200 projekta u ukupnom iznosu od više od 17 miliona EUR ili 33 miliona KM je implementirano u Bosni i Hercegovini u okviru GAGP programa.
 
GAGP je fokusiran na podršku lokalnim zajednicama i stanovništvu direktno, s ciljem zadovoljavanja osnovnih ljudskih potreba.
U okviru GAGP, grantovi se dodjeljuju javnim institucijama (općinama i općinskim javnim poduzećima), osnovnim školama, domovima zdravlja ili nevladinim organizacijama, koje sprovode relativno male projekte.
 
 
2. Prioriteti
 
Unutar programa GAGP, Japan podržava širok spektar projekata koji se baziraju na osnovnim ljudskim potrebama, kao i one koji se baziraju na potrebama iz domena ljudske sigurnosti. U Bosni i Hecegovini većina projekata koji se implementira unutar GAGP spada u sljedeće kategorije:

-Primarna zdravstvena zaštita
-Osnovno obrazovanje
-Deminiranje
 
*GAGP projekti nisu ograničeni na pomenute sektore. Ambasada Japana razmatra predložene projekte i u drugim sektorima.
 
 
3. Aplikanti
 
Aplikanti koji se mogu uzeti u obzir za pred-selekciju su: lokalne vlasti  (općine i općinska javna poduzeća), osnovne škole, institucije primarne zdravstvene zaštite (domovi zdravlja), te lokalne i međunarodne nevladine organizacije, koje su aktivne u GAGP projektima i socio-ekonomskim razvojnim aktivnostima.
 
Sljedeće kategorije aplikanata ne mogu se uzeti u obzir u pred-selekciju su : fizička lica, profitne organizacije, organizacije centralne vlasti (prihvatljivi samo u izuzetnim slučajevima), političke organizacije,  religijske organizacije, obdaništa, istraživački instituti, institucije višeg obrazovanja kao i bolnice.
 
 
4. Grant
 
GAGP finansira obnovu zgrada, nabavku postrojenja, opreme i/ili materijala. Što se tiče tzv. “Indirektne komponente pomoći” (na primjer, trening zaposlenih unutar institucije za korištenje grantom nabavljene opreme), može također biti finansirano, ukoliko je kombinirano sa glavnim projektom (na primjer, nabavku opreme i/ili prostrojenje, izgradnja i/ili obnova itd.) i ako je prepoznato kao važno, u smislu izgradnje ljudskih potencijala.
 
Svi predloženi materijali, oprema i usluge, uopšte, treba da budu nabavljeni od domaćih dobavljača iz Bosne i Hercegovine. Ipak, u slučajevima kada je nemoguće nabaviti ih u zemlji, korisnik može da ih nabavi u drugoj državi. Grantovi pokrivaju samo troškove nabavke robe/usluga, bez PDV-a.  Administrativni i operativni troškovi uključujući lične troškove nisu prihvatljivi.
 
Maksimalan iznos raspoloživih sredstava po projektu je 10 miliona JPY (oko 85,000.00 EUR-a ili 165,000.00 KM), osim za projekte pomoći za humanitarno deminiranje, gdje maksimalan iznos granta može biti veći od 10 miliona JPY.
 
GAGP neće pružiti finansijsku potporu za projekte kao što su kulturno sportski događaji, aktivnosti vezane za biznis, niti za religijske aktivnosti.
 
 
5. Podnošenje aplikacije  i procedure selekcije
 
(1) Kako aplicirati
Aplikant treba uraditi sljedeće:
A. Pažljivo pročitati aplikaciju koja se može naći na web stranici Ambasade Japana
B. Popuniti potrebne informacije koje su navedene u aplikaciji na engleskom ili lokalnom jeziku (ukoliko tražene informacije nisu popunjene u aplikaciji, aplikacija će automatski biti isključena iz selekcije)
C. Predati aplikaciju i dostaviti je poštom Ambasadi Japana.
 
Ambasada Japana (attn: GAGP odjel)
Bistrik 9, 71 000 Sarajevo
 
(2) Provjera i odobravanje
Po primitku aplikacije, Ambasada Japana provjerava namjenu, troškove i očekivani socijalno-ekonomski uticaj svake aplikacije. Za sve aplikacije koje su pregledane, Ambasada će napraviti pred-selekciju i osoblje Ambasade će posjetiti potencijalnu lokaciju implementacije projekta. Ambasada će donijeti odluku, te preporučiti potencijalne projekte Ministarstvu inostranih poslova Japana, koje je krajnja institucija koja odobrava projekte.
 
(3) Grant Contract (G/C) - Grant ugovor
Po konačnom odobrenju, Ambasada Japana i organizacija kojoj je odobrena pomoć će zaključiti ugovor (G/C), koji uključuje naziv i sadržaj projekta, visinu iznosa koji će biti obezbjeđen putem GAGP i stavke o ispravnom utrošku sredstava.
 
(4) Uplata sredstava
Nakon toga, korisnik granta će morati zaključiti ugovor o nabavci (P/C) za robu i/ili usluge sa dobavljačem i/ili davaocem usluga.  Ako ne može zaključiti takav ugovor, korisnik mora dobiti potvrdu za isporučenu, uručenu robu ili izvršene usluge, sa detaljniim finansijskim pokazateljima i stvarnim troškovima dobavljača ili davaoca usluga. Ambasada Japana će pregledati P/C (ili potvrdu) i isplatiti sredstva, nakon provjere da su troškovi odgovarajući. U načelu trajanje projekta (vrijeme neophodno za nabavku robe i/ili usluga) bi trebalo biti do godine dana. 
 
(5) Izvještavanje, primopredaje i monitoring 
Ambasada Japana će tražiti od primaoca GAGP granta da pripremi i dostavi izvještaj o završetku projekta (u slučaju da je obim projekta veći, broj traženih izvještaja će biti veći). Osoblje Ambasade će posjetiti lokaciju projekta, te će prisustvovati ceremoniji primopredaje, kako bi se uvjerilo da se sredstva koriste za namjenu za koju su odobrena.
 
(6) Praćenje
Korisnik se mora ophoditi prema robi/uslugama koje su nabavljene putem GAGP granta po načelu pravilnog upravljanja. Dvije godine poslije implementacije projekta, osoblje Ambasade Japana će ponovno posjetiti lokaciju projekta, kako bi izvršilo naknadno praćenje.
 
(7) Vremenski okvir
-kraj februara: Rok za apliciranje        
-mart-oktobar:  Provjera i posjete lokacijama potencijalnih projekta
-februar ili mart naredne godine: Ceremonije potpisivanja grant ugovora
-april naredne godine do marta godine koja slijedi:  Implementacija projekta                            
-nakon implementacije projekta: Ceremonija primopredaje i finalni monitoring (praćenje)
-2 god. poslije implementacije projekta:  Ponovni monitoring (praćenje)
 

Za više informacija:
Ambasada Japana:
Telefon: +387-33-277-500 (ext. 508)
E-mail: gagp@sx.mofa.go.jp
 

Get Adobe Reader

(Open a New Window)