Temeljni Grant pomoći za projekte ljudske sigurnosti (GAGP)

2023/3/24

1. Uvod
 
Vlada Japana je 1989. godine pokrenula program pomoći pod nazivom Temeljni Grant pomoći za projekte ljudske sigurnosti (u nastavku, GAGP/KUSANONE Grant Program). To je program bespovratne pomoći malih razmjera, koji neposredno podržava razvojne projekte/aktivnosti organizacija lokalnih zajednica, koje djeluju na lokalnom nivou u namjeri da zadovolje osnovne ljudske potrebe lokalnih zajednica i lokalnog stanovništva. Grant sredstva se direktno dodjeljuju korisniku GAGP/KUSANONE Grant Programa. 
 

2. Grantovi
 
(1) Kvalifikovani aplikanti (primaoci grant sredstava)
Pravo na podnošenje prijave za dodjelu grant sredstava imaju:
 • Javne organizacije
 • Obrazovne ustanove poput osnovnih škola
 • Zdravstvene ustanove (domovi zdravlja i dr.)
 • Neprofitne organizacije koje sprovode razvojne projekte na lokalnom nivou
 
Pravo na podnošenje prijave za dodjelu grant sredstava NEMAJU:
 • Fizička lica
 • Profitne organizacije
 • Organizacije centralne vlasti
 • Političke organizacije
 • Vjerske ustanove
 • Istrazivački instituti
 • Visokoškolske ustanove (univerziteti)
(2) Ciljne oblasti projekata
GAGP/KUSANONE Grant Program podržava širok raspon projekata koji neposredno zadovoljavaju osnovne ljudske potrebe kao i pitanja ljudske sigurnosti. Ambasada Japana u Bosni i Hercegovini dala je prioritet oblastima kao što su primarna zdravstvena zaštita i osnovno obrazovanje, dok ostali predloženi projekti ne moraju nužno biti ograničeni na pomenute oblasti. Spisak odobrenih projekata možete pogledati ovdje.
 
(3) Iznos grant sredstava i stavke koje pokrivaju
Maksimalan iznos raspoloživih grant sredstava po projektu je 10 miliona JPY (približno 71.428,57 EUR ili 139.702,14 KM)
 
GAGP/KUSANONE Grant Program finansira obnovu ustanova, nabavku opreme i/ili materijala. Sva predložena oprema, materijali i usluge u osnovi treba da budu nabavljeni od domaćih dobavljača u Bosni i Hercegovini.
 
Fond grant sredstava pokriva isključivo troškove nabavke dobara/usluga bez PDV-a. Troškove PDV-a bi trebalo da snosi primalac grant sredstava (u skladu s okvirnim sporazumom između vlada Japana i Bosne i Hercegovine, primalac grant sredstava može ostvariti povrat PDV-a po završetku projekta). GAGP/KUSANONE Grant Program ne podržava administrativne i operativne troškove, uključujući troškove osoblja.
 
Takozvanu podršku „mekih komponenti“ (npr. Obuka osoblja organizacije kao primalac grant sredstava za pravilno korištenje donirane opreme) moguće je finansirati, ukoliko se kombinuje s glavnim projektom.
 
Molimo da imate na umu da GAGP/KUSANONE Grant Program NE finansira nabavku sljedećih predmeta i troškova: računari, IT oprema, automobili, kamioni, vakcine, potrošni materijali, knjige (uključujući udžbenike), privatne imovine (poput razvodnih cijevi i električnih žica za vrata), troškovi održavanja, troškovi ljudskih resursa, operativni troškovi, bankarske naknade, naknade za dozvole, naknade za registraciju vozila, uvozne carine, domaći porezi, PDV itd.
 
Takođe, GAGP/KUSANONE Grant Program NE podržava projekte kulturnih i sportskih ustanova ili događaja, vjerske aktivnosti, te aktivnosti u vezi s biznisom.
 
(4) Tok projekta
Trajanje projekta (ili vrijeme potrebno za nabavku dobara i/ili usluga) bi trebalo biti unutar jedne godine nakon potpisivanja grant ugovora.
 
 <1> Postupak predprovjere (pre-screening)
Inicijalna provjera se vrši na osnovu obrasca za prijavu projekta, koji je podnosilac prijave prethodno dostavio putem E-maila.
 
 <2> Postupak provjere (screening)
Podnosilac prijave, koji zadovolji predprovjeru, biće kontaktiran, te uzet u razmatranje za dalji postupak provjere.
Detaljan obrazac za prijavu projekta se podnosi prema uputstvima Ambasade.
 
 <3> Terenske posjete
 Osoblje Ambasade će posjetiti mjesta projekata kandidata koji su zadovoljili provjeru.
 
 <4> Selekcija projekata
 Ambasada provjerava i vrši odabir projekata kandidata.
 
 <5> Konačna provjera i odobrenje
Projekte, koje je odabrala Ambasada, dostavljaju se na dalje razmatranje Ministarstvu vanjskih poslova Japana u Tokiju, koje je krajnja institucija koja daje konačno odobrenje za projekte.
 
 <6> Grant ugovor (G/C)
Nakon konačnog odobrenja projekta, Ambasada Japana i primalac grant sredstava potpisuju ugovor o grantu (G/C).
 
 <7> Ugovor o nabavci (P/C)
 Primalac grant sredstava i dobavljač dobara i/ili usluge potpisuju ugovor(e) o nabavci (P/C).
 
 <8> Implementacija projekta
Po obezbjeđivanju grant sredstava, očekuje se da se implementacija projekata odvija pravilno, te da utrošak sredstava bude isključivo usmjeren za nabavku dobara/usluga kako je zaključeno ugovorom o grantu (G/C).
 
 <9> Završetak projekta i primopredaja
Primalac grant sredstava dužan je pripremiti i dostaviti izvještaj o završetku projekta (u slučaju projekata većeg obima, broj traženih izvještaja biće veći). Nakon što osoblje Ambasade posjeti mjesto projekta, kako bi se uvjerilo da su sredstva utrošena u dogovorene svrhe, priređuje se svečana ceremonija primopredaje.
 
<10> Praćenje (2 godine po završetku projekta)
Primalac grant sredstava se mora pravilno i odgovorno ophoditi prema dobrima i/ili uslugama. 2 godine nakon realizacije projekta, osoblje Ambasade će ponovo upriličiti posjetu mjestu projekta radi daljeg praćenja stanja.
 

3. Prijava
 
Za potrebe predprovjere (pre-screening), molimo da ispunite obrazac za prijavu projekta na engleskom jeziku ili na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH, te isti dostavite elektronskim putem na sljedeću E-mail adresu gagp@sx.mofa.go.jp.
 
Molimo Vas da imate na umu da se nepotpune prijave neće uzeti u razmatranje, te da će automatski biti diskvalifikovane.
Molimo da obrazac za prijavu projekta NE šaljete putem pošte. Upiti će biti prihvaćeni isključivo putem E-maila.
 

4. Često postavljena pitanja
 
Prije nego što izvršite prijavu, molimo da pažljivo pročitate često postavljana pitanja, koja Vam mogu pomoći da bolje razumijete GAGP/KUSANONE Grant Program i postupak prijave.
 
 
Pitanje 1: Da li ću biti obaviješten/a o rezultatima inicijalne provjere (pre-screening)?
Odgovor 1: Nažalost, Ambasada će obavijestiti samo podnosioca prijave koji je zadovoljio provjeru (screening). Ukoliko podnosilac prijave ne bude obaviješten u roku od godinu dana nakon podnošenja prijave, smatra se da projekat nije odabran.
 
Prilikom prijave, molimo da u obrazac obavezno navedete svoju E-mail adresu. Ukoliko u obrascu ne navedete svoju E-mail adresu, Ambasada neće biti u mogućnosti da Vas kontaktira u slučaju da Vaš predloženi projekat bude odabran.
Ambasada NE kontaktira, niti prima upite putem telefona.
 
Pitanje 2: Moja organizacija nije izabrana prošle godine. Da li je moguće prijaviti se ponovo i ove godine?
Odgovor 2: Prijavu možete izvršiti neograničen broj puta.
 
Pitanje 3: Osnovao/la sam nevladinu/neprofitnu organizaciju prošle godine. Da li sam kvalifikovan/a da se prijavim?
Odgovor 3: Ne postoje ograničenja za prijavu sve dok Vaša organizacija ispunjava gore navedene uslove za prijavu. Međutim, s obzirom na visoku konkurentnost tokom postupka provjere, Ambasada uzima u obzir Vašu stručnost i iskustvo upravljanja projektima kao organizacije. Uopšteno govoreći, poželjno je više od 5 godina sprovođenja aktivnosti organizacije.
 

5. Kontakt
 
Ambasada Japana u Bosni i Hercegovini
E-mail: gagp@sx.mofa.go.jp
 
Molimo da imate na umu da se upiti prihvataju ISKLJUČIVO putem E-maila.